Co zde najdete?

Vážení rodiče,

v této rubrice najdete informace, které by Vás mohly zajímat v souvislosti se skautskou činností vašeho dítěte. Dočtete se něco o tom, co je skauting, komu je určen, co je třeba k tomu, abyste se skautem staly, něco o skautské činnosti, co všechno správný skaut potřebuje, jaká je finanční nákladnost skautské činnosti, atd. …

Co je vlastně skauting a Junák – svaz skautů a skautek ČR?

Skauting je myšlenka, životní styl, který učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou a převzít odpovědnost za to, co se děje se mnou a s mým životem. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají, proč a kam směřují svůj život.

Dětem a mladým lidem umožňuje žít a dělat věci společně. Staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou a hrou – nejlepším způsobem, jak poznávat nové věci. Dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit nebo sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité.

Důležité je, co se člověk učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem… A nakonec je to také celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi s již stoletou tradicí, působící ve 214 zemích světa.

Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Je založeno na základních principech skautingu, tj. skautském zákonu, slibu a hesle. Je organizován do skautských oddílů, středisek a vyšších organizačních jednotek, které působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují chlapce a děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků. Zároveň je největším celostátním občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří se chtějí neustále něčemu učit, pracovat na sobě a přijímají základní principy skautingu.

Pro koho je skauting?

Skautské hnutí je otevřené všem, kteří si chtějí najít opravdové kamarády, chtějí pomáhat, neustále se něčemu učit, pracovat na sobě, přijímat základní principy skautingu, podnikat dobrodružné výpravy, hrát hry, překonávat sami sebe, účastnit se oddílové činnosti…

Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje spoustu aktivit v oblastech jako je sport, příroda, kultura, zdravověda, rukodělné činnosti a řada dalších věcí.

Skautují všechny děti dohromady?

Aby program naší činnosti co nejlépe odpovídal potřebám a zájmům různých věkových kategorii, dělíme děti do těchto věkových kategorií:

Předškoláci (4-6 let)
Vlčata a světlušky (věk 6-10 let)
Skauti a skautky (věk 11-15 let)
Roveři a rangers (věk nad 15 let)

Jaký je program v jednotlivých věkových kategoriích?
Základním prvkem celoročního skautského programu všech věkových kategorií jsou schůzky, které se konají jednou týdně. Na ty pak navazují výpravy, střediskové akce, akce pro veřejnost, letní tábor. Jejich množství a složení již záleží na jednotlivých oddílech.


Základem skautských aktivit je hra prostupující programem všech věkových kategorií. Hry pomáhají dětem zábavnou formou získávat nejrůznější schopnosti a dovednosti, které mohou později použít ve svém životě. A to vše se děje v partě dobrých kamarádů.

Jak se stát členem naší organizace?

Zúčastníte se některé z náborových schůzek, které probíhají v 2. polovině září v naší klubovně. Zde Vás osloví náš vedoucí a poskytne Vám všechny potřebné informace. Pošlete případného nováčka s některým z našich členů, se kterým například kamarádí, navštěvuje stejnou školu, či volnočasové aktivity.
Spojíte se telefonicky, e-mailem nebo osobně s některým z našich vedoucích – viz kontakty.

Jak je skauting finančně náročný?

Členství ve skautském oddíle v porovnání s jinými zájmovými kroužky opravdu není drahé. Roční členský poplatek činí 600 Kč a hradí registrační poplatek, pojištění člena a chod střediska a jednotlivých oddílů. Platí se vždy v průběhu měsíce února, v případě potřeby je možné zaplatit po částech.

Dále je potřeba počítat s částkou okolo 600 Kč na pořízení základního skautského vybavení (skautský kroj + nášivky, zápisník, uzlovačka). Předškoláčci kroje zatím nemají, pořízení kroje je celkem nákladné a brzy by z něj stejně vyrostli.

Dále během roku přibližně jednou měsíčně vyrážíme na výpravy, kde se platí jen cestovné, případné vstupné, popř. náklady na společné stravování. Víkendové výpravy stojí cca 100 – 200 Kč. S předškoláky jezdíme spíše na jednodenní výpravy, kde se finance pohybují kolem 50-100,- Kč. 

Jaké vybavení skaut potřebuje?

Na schůzku:

 • Boty na přezutí, které si potom podepsané nebo jinak označené ,aby si je poznaly, mohou nechat v klubovně
 • Oddílové tričko, které si vyrábíme na schůzkách
 • šátek, který dostanou zasloužilý skřítci
 • cestičku Benjamínka
 • flašku pití
 • mohou i dobrůtky, ale na schůzkách se nesmí jíst tak aby to věděli
 • a všechno to sbalit do batůžku ať to nemusí nosit děti v ruce

Na výpravy vždy posíláme seznam věcí co si děti mají vzít ale většinou tam bývají:

 • pevné boty
 • šátek
 • nějaká svačinka
 • a tak dále